Mission and VisionBISYON


           “Isang mapayapa at maunlad na barangay na may pananalig at takot sa

 diyos, tumatalima sa batas na umiiral, nagtitiwala sa lakas ng pagkakaisa at 

kumakalinga sa kalikasan, magkaroon ng pantay-pantay na pagkakataong 

makamtan ang mga pangunahing pangangailangan sa pamamagitan ng isang 

mahusay na pamamahala."


MISYON


      "Na magkaroon ng katuparan ang pambarangay na kaunlaran at maialay

 sa pamayanang barangay ang paglilingkod lalo’t higit sa mga nangangailangan,

 sa abot ng kakayahan, nakabatay sa mga batas na pinaiiral. Isang maunlad 

at matahimik na barangay na alam ang salot na dulot ng ipinagbabawal 

na droga at kriminalidad."
Comments